contnprof.cpp

// $Id$

/*
 COMIENZO DE DESCRIPCION

 Escribir una funci\'on 
 {\tt int cant\_nodos\_prof(btree<int> \&A, int prof);}
 que retorna el n\'umero de nodos de una \'arbol binario {\tt A}
 que est\'an a profundidad {\tt prof} o mayor. 

 FIN DE DESCRIPCION
*/
// -------------------------------------------------------------------
// Por ejemplo, 
// en el caso del \'arbol: (1 (2 3 .) (5 (2 2 6) 4)), 
//
// cant_nodos_prof(T,0) retorna 8
// cant_nodos_prof(T,1) retorna 7
// cant_nodos_prof(T,2) retorna 5
// cant_nodos_prof(T,3) retorna 2
// cant_nodos_prof(T,4) retorna 0
// cant_nodos_prof(T,5) retorna 0
//
// Se sugiere escribir una funci\'on auxiliar recursiva.
// [Tomado en el examen 2do parcial del 27/5/2004].
// keywords: arbol binario

// -----------------------------------------------------------------
#include <iostream>
#include "./btree.h"
#include "./util.h"
#include "./util_btree.h"

using namespace aed;
using namespace std;

// -------------------------------------------------------------------
int cont_nod_prof(btree<int> &A,btree<int>::iterator n,
		 int prof) {
 if (n==A.end()) return 0;
 else return (prof<=0) 
	 + cont_nod_prof (A,n.left(),prof-1) 
	 + cont_nod_prof (A,n.right(),prof-1);
}
int cont_nod_prof(btree<int> &A,int prof) {
 return cont_nod_prof (A,A.begin(),prof);
}

// -------------------------------------------------------------------
int main () {
 btree <int> A, B;
 for (int j=0; j<10; j++) {
  A.clear();
  make_random_btree (A, 10, 0.8);
  cout << "A: " << endl;
  A.lisp_print();
  cout << endl;
  int prof=0;
  while (true) {
   int count = cont_nod_prof(A,prof);
   if (count==0) break;
   cout << count << " nodos a profundidad >= " << prof << endl;
   prof++;
  } // end while
 } // end j
 cout << endl ;
 return 0 ;
}
// -------------------------------------------------------------------

Generated by GNU Enscript 1.6.6.