propsubset.cpp

// $Id$

/* COMIENZO DE DESCRIPCION
  
 __USE_WIKI__
  Dada una lista de conjuntos
 #list< set<int> > L#, escribir una funci\'on predicado 
 #bool proper_subset(list< set<int> > &L)#, que determina si los
 conjuntos de la lista #L# son subconjuntos propios en forma
 consecutiva. Es decir, si #L = (A_0, A_1, ...., A_{n-1})#, 
 determinar si #A_j# es subconjunto propio de #A_{j+1}#, 
 para #j=0,...,n-2#. 
 [Tomado en el examen final 7/7/2005]. 
 keywords: conjunto

 FIN DE DESCRIPCION */

#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <set>
#include <list>
#include <algorithm>
#include "./util.h"

using namespace std;

typedef set<int> set_t;
typedef list<set_t> list_t;

//---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>
void aed_set_union(set_t &a,set_t &b, set_t &c) {
 c.clear();
 set_union(a.begin(),a.end(),b.begin(),b.end(),
		 inserter(c,c.begin()));
}

//---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>
void aed_set_intersection(set_t &a,set_t &b, set_t &c) {
 c.clear();
 set_intersection(a.begin(),a.end(),b.begin(),b.end(),
		 inserter(c,c.begin()));
}

//---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>
void aed_set_difference(set_t &a,set_t &b, set_t &c) {
 c.clear();
 set_difference(a.begin(),a.end(),b.begin(),b.end(),
		 inserter(c,c.begin()));
}

//---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>
bool proper_subset(list< set<int> > &L) {
 list_t::iterator p = L.begin();
 if (p == L.end()) return true;

 set_t tmp;
 while (p != L.end()) {
  // *p es A[j] y *q es A[j+1]
  list_t::iterator q = p; q++;

  // Aseguramos que p y
  // q son dereferenciables
  if (q==L.end()) break;

  // Verifica que A[j] incluido en A[j+1]
  // es decir, tmp = A[j]-A[j+1] es vacio
  aed_set_difference(*p,*q,tmp);
  if (!tmp.empty()) {
   // printf("NO incluye!!\n");
   return false;
  }

  // Verifica que la inclusion es propia
  // es decir, tmp = A[j+1]-A[j] NO es vacio
  aed_set_difference(*q,*p,tmp);
  if (tmp.empty()) {
   // printf("Inclusion NO propia!!\n");
   return false;
  }

  p=q;	  
 }
 return true;
}

//---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>
// Hace S un conjunto aleatorio con approx. m enteros en [0,n)
void make_random_set(set<int> &S,int m,int n) {
 S.clear();
 double lambda = 1.0/(m+1);
 while (drand() > lambda) 
   S.insert(rand() % n);
}

// Auxiliar function, prints set
void prints(set_t &S,const char *s=NULL) {
 // printf("size() %d\n",S.size());
 set_t::iterator q = S.begin();
 if (s) printf("%s: ",s);
 while (q != S.end()) printf(" %d",*q++);
 if (s) printf("\n");
}

// -------------------------------------------------------------------
int main () {

 list_t L;
 set_t S,DS,SS;

 // Prueba generando aleatoriamente listas
 // de vectores 
 for (int it=0; it<20; it++) {
  L.clear();
  S.clear();
  for (int j=0; j<3; j++) {
   // Agrega un conjunto aleatorio
   make_random_set(DS,3,100);
   aed_set_union(S,DS,SS);
   S = SS;

   // Quita un conjunto aleatorio
   make_random_set(DS,10,100);
   aed_set_difference(S,DS,SS);
   S = SS;

   L.push_back(S);
  }

  list_t::iterator q = L.begin();
  int j=0;
  while (q!=L.end()) {
   printf("L{%d} = (",j);
   set_t::iterator r = q->begin();
   while (r!=q->end()) 
	printf(" %d",*r++);
   printf(")\n");
   j++; q++;
  }
  printf("son subconjuntos propios? %s\n---------------\n",
	  (proper_subset(L)? "si" : "no"));
 }
}
// -------------------------------------------------------------------

Generated by GNU Enscript 1.6.6.