refina.cpp

// $Id$

/* 
 COMIENZO DE DESCRIPCION

 (a) Escriba una funci\'on
 void refina (list<double> &L, double delta) tal que dada una 
 lista inicial de reales clasificados de menor a mayor {\tt L}, 
 refina inserta elementos entre los de {\tt L}, de tal modo que 
 la diferencia m\'axima entre elementos de la lista final
 sea menor o igual que delta;
 (b) Escriba una funci\'on
 void desrefina (list<double> &L, double delta) tal que dada 
 una lista inicial de reales clasificados de menor a mayor
 {\tt L}, desrefina suprime elementos de {\tt L}, de tal modo 
 que la diferencia minima entre elementos de la lista final
 sea mayor o igual que delta.
 keywords: lista

 FIN DE DESCRIPCION 
*/
// -----------------------------------------------------------------
#include <list>
#include <iostream>
#include "./util.h"
using namespace std;

// -----------------------------------------------------------------
void refina (list<double> &L, double delta) {
 list<double>::iterator p;
 double x, y ;
 p = L.begin ();
 while (p != L.end () ) {
  x = (*p) + delta; p++ ;
  if (p == L.end () ) break;
  y = (*p) ;
  while (x < y) {
   p = L.insert (p,x); p++;
   x = x + delta ;
  } // end while
 } // end while
}

// -----------------------------------------------------------------
void desrefina (list<double> &L, double delta) {
 list <double> :: iterator p, q ;
 p = L.begin () ;
 while (p != L.end ()) {
  q = p ; q++ ;
  while (q != L.end () && (*q) < (*p) + delta ) {
   q = L.erase (q) ;
  } // end while
  p++;
 } // end while
}

// -----------------------------------------------------------------
int main () {
 list<double> L;
 double delta1 = 5.0, delta2 = 5.0 * delta1;
 int ni = 2, nj = 3 ;
 double x ;
 for (int i = 0 ; i < ni ; i++) {
  cout << endl;
  cout << "pasada i = " << i << endl ;
  L.clear ();
  x = 0.0 ;
  for (int j = 0 ; j < nj ; j++) {
   x = x + drand () * delta2 ;
   L.insert (L.end (), x);
  } // end for
  cout << endl;
  cout << "Antes de refinar   : ";
  printl (L);

  refina (L, delta1);
  cout << endl;
  cout << "Despues de refinar  : ";
  printl (L);

  cout << endl;
  cout << "Antes de desrefinar : ";
  printl (L);
  desrefina (L, delta2);

  cout << endl;
  cout << "Despues de desrefinar: ";
  printl (L);

  cout << endl;
 } // end for
 return 0 ;
} // end main
// -----------------------------------------------------------------

Generated by GNU Enscript 1.6.6.