set_vector_bit.h

// $Id$

/*
 COMIENZO DE DESCRIPCION
 
 Dado el siguiente archivo de cabecera {\tt set.h} escriba
 el correspondiente archivo {\tt set.cpp} con la implementaci\'on
 de las funciones indicadas a continuaci\'on:
 (i) Sencillas:
   {\tt end ()},
   {\tt erase (iterator_t p)},
   {\tt clear ()},
   {\tt retrieve (iterator_t p)};
 (ii) M\'as elaboradas:
   {\tt size ()},
   {\tt insert (const elem_t & x)},
   {\tt find (const elem_t & x)},
   {\tt erase (const elem_t & x)};
 (iii) Binarias:
   {\tt set_union (set &A,set &B, set &C)},
   {\tt set_intersection (set &A,set &B,set &C)},
   {\tt set_difference (set &A,set &B,set &C)}.
  Nota: {\tt N} es la cantidad de elementos del conjunto 
  universal, asuma que es una variable global ya definida.
 Keywords: conjunto

 FIN DE DESCRIPCION */

// -----------------------------------------------------------------
// Inicio del Archivo de Cabecera 'set.h':
const int N = 10;
#ifndef SET_H
#define SET_H

#include <vector>
#include <pair.h>

typedef int elem_t;              
typedef int  (*index_fun)(const elem_t& e); // index  <-- element
typedef elem_t (*element_fun)(int i);     // element <-- index

typedef int iterator_t;

class set {
private:
 std::vector<bool> v; // vector de bits
 index_fun  index;  // index  <-- element
 element_fun element; // element <-- index
public:
 set(index_fun ifun, element_fun efun) 
  : v(N,false), index(ifun), element(efun) { }
 set(const set& S) 
  : v(S.v), index(S.index), element(S.element) { }
 iterator_t begin();
 iterator_t end();
 iterator_t next(iterator_t p);
 elem_t retrieve(iterator_t p);
 std::pair<iterator_t,bool> insert(const elem_t& x);
 iterator_t find(const elem_t& x);
 int erase(const elem_t& x);
 void erase(iterator_t p);
 void clear();
 int size();

 friend void set_union(const set &A, const set &B, set &C);
 friend void set_intersection(const set &A, const set &B, set &C);
 friend void set_difference(const set &A, const set &B, set &C);
};

void set_union(const set &A,const set &B, set &C);
void set_intersection(const set &A, const set &B, set &C);
void set_difference(const set &A, const set &B, set &C);

#endif /* SET_H */

// Fin del Archivo de Cabecera
// -------------------------------------------------------------------


// -------------------------------------------------------------------
// SOLUCIONES:

// ===================================================================
// a) Funciones "Sencillas":

// -------------------------------------------------------------------
iterator_t set::end () { return N ; }

// -------------------------------------------------------------------
void set::erase(iterator_t p) {
 v [p] = false;
} // end void

// -------------------------------------------------------------------
void set::clear () {
 for (int j = 0; j < v.size(); j++) v [j] = false;
} // end void

// -------------------------------------------------------------------
elem_t set::retrieve (iterator_t p) { 
 return element (p);
} // end elem_t


// ===================================================================
// b) Funciones "Mas Elaboradas":

// -------------------------------------------------------------------
int set::size () { 
 int count = 0;
 for (int j = 0; j < v.size(); j++) 
  if ( v[j] == true ) count++;
 return count; 
} // end int

// -------------------------------------------------------------------
std::pair<iterator_t,bool> set::insert(const elem_t& x) {
 int i = index(x);
 if ( v[i] == true )
  return std::pair<iterator_t,bool>(i,false);
 else {
  v [i] = true;
  return std::pair<iterator_t,bool>(i,true);
 } // end if
} // end std

// -------------------------------------------------------------------
iterator_t set::find (const elem_t& x) {
 int i = index (x);
 if ( v[i] == true )
  return i;
 else 
  return N;
} // end iterator

// -------------------------------------------------------------------
int set::erase (const elem_t& x) {
 int i = index (x);
 if ( v [i] == true ){
  v [i] = false;
  return 1; }
 else
  return 0;
} // end int


// ===================================================================
// c) Binarias:

// -------------------------------------------------------------------
void set_union (const set &A, const set &B, set &C) {
 for (int j = 0; j < N; j++) 
  C.v[j] = A.v [j] || B.v [j];
} // end void

// -------------------------------------------------------------------
void set_intersection (const set &A, const set &B, set &C) {
 for (int j = 0; j < N; j++) 
  C.v[j] = A.v [j] && B.v [j];
} // end void

// -------------------------------------------------------------------
void set_difference(const set &A, const set &B, set &C) {
 for (int j = 0; j < N; j++) 
  C.v[j] = A.v [j] && ! B.v [j];
} // end void

// ===================================================================

Generated by GNU Enscript 1.6.6.