task2_bo.cpp

// $Id$
/* COMIENZO DE DESCRIPCION

Diversas operaciones sobre un Arbol Ordenado Orientado (AOO). 
{\tt todos\_pares(tree<int> \&A)}: verifica si todas las 
etiquetas son pares. 
{\tt bool algun\_par(tree<int> \&A);}:
verifica si alguna de las etiquetas es par. 
{\tt int nodos\_n(tree<int> \&A,int n);} cuenta los nodos 
cuya etiqueta es igual a {\tt n}. 
{\tt int nodos\_mayores\_que(tree<int> \&A, int m);}
cuenta el n\'umero de nodos cuya etiqueta es mayor 
o igual que {\tt m}. [Tomado en el 2do parcial del 27/5/2004].
keywords: arbol orientado

 FIN DE DESCRIPCION */
// -------------------------------------------------------------------
#include <cstdarg>
#include <iostream>
#include <list>
#include <map>
#include <set>
#include <algorithm>
#include "./util.h"
#include "./tree.h"
#include "./util_tree.h"

using namespace aed;
using namespace std;

// -------------------------------------------------------------------
bool todos_pares(tree<int> &A,tree<int>::iterator n) {
 if (*n % 2) return false;
 tree<int>::iterator c = n.lchild();
 while (c!=A.end()) 
  if (!todos_pares(A,c++)) return false;
 return true;
}
bool todos_pares(tree<int> &A) {
 if (A.begin()==A.end()) return true;
 else return todos_pares(A,A.begin());
}

// -------------------------------------------------------------------
bool algun_par(tree<int> &A,tree<int>::iterator n) {
 if (*n % 2==0) return true;
 tree<int>::iterator c = n.lchild();
 while (c!=A.end()) 
  if (algun_par(A,c++)) return true;
 return false;
}
bool algun_par(tree<int> &A) {
 if (A.begin()==A.end()) return false;
 else return algun_par(A,A.begin());
}

// -------------------------------------------------------------------
int nodos_n(tree<int> &A,
	  tree<int>::iterator m,int n) {
 int count=0;
 if (*m==n) count=1;
 tree<int>::iterator c = m.lchild();
 while (c!=A.end()) count += nodos_n(A,c++,n);
 return count;
}
int nodos_n(tree<int> &A,int n) {
 if (A.begin()==A.end()) return 0;
 else return nodos_n(A,A.begin(),n);
}

// -------------------------------------------------------------------
int nodos_mayores_que(tree<int> &A,
		   tree<int>::iterator n,int m) {
 int count=0;
 if (*n>=m) count=1;
 tree<int>::iterator c = n.lchild();
 while (c!=A.end()) 
  count += nodos_mayores_que(A,c++,m);
 return count;
}
int nodos_mayores_que(tree<int> &A,int m) {
 if (A.begin()==A.end()) return 0;
 else return nodos_mayores_que(A,A.begin(),m);
}

// -------------------------------------------------------------------
void longest_path(tree<int> &A,
		 tree<int>::iterator m,list<int> &L) {
 list<int> Laux;
 L.clear();
 tree<int>::iterator c = m.lchild();
 while (c!=A.end()) {
  longest_path(A,c++,Laux);
  if (Laux.size()>L.size()) L = Laux;
 }
 L.insert(L.begin(),*m);
}

void longest_path(tree<int> &A,list<int> &L) {
 L.clear();
 if (A.begin()!=A.end()) longest_path(A,A.begin(),L);
}

// -------------------------------------------------------------------
void all_paths(tree<int> &A,
	    tree<int>::iterator m,list<int> &path,
	    list<list<int> > &path_list) {
 list<int>::iterator q = path.insert(path.end(),*m);
 path_list.insert(path_list.begin(),path);
 tree<int>::iterator c = m.lchild();
 while(c!=A.end()) 
  all_paths(A,c++,path,path_list);
 path.erase(q);
}

void all_paths(tree<int> &A, list<list<int> > &path_list) {
 list<int> path;
 path_list.clear();
 if (A.begin()!=A.end())
  all_paths(A,A.begin(),path,path_list);
}

void longest_path2(tree<int> &A,list<int> &L) {

 list<list<int> > path_list;
 all_paths(A,path_list);

 L.clear();
 if (path_list.size()>0) {
  list<list<int> >::iterator 
   q = path_list.begin(),
   max_length_list_it = q;
  q++;
  while (q!=path_list.end()) {
   if (q->size() > max_length_list_it->size())
	max_length_list_it = q;
   q++;
  }
  L = *max_length_list_it;
 }
}

// -------------------------------------------------------------------
void path_of_largest(tree<int> &A,
		   tree<int>::iterator m,list<int> &L) {
 L.insert(L.end(),*m);
 tree<int>::iterator c = m.lchild(), cmax;
 if (c==A.end()) return;
 cmax = c++;
 while (c!=A.end()) {
  if (*c>*cmax) cmax=c;
  c++;
 }
 path_of_largest(A,cmax,L);
}

void path_of_largest(tree<int> &A,list<int> &L) {
 L.clear();
 if (A.begin()!=A.end()) path_of_largest(A,A.begin(),L);
}

// -------------------------------------------------------------------
bool check_ordprev(tree<int> &T,
          tree<int>::iterator m,
          list<int> &L) {
 list<int>::iterator p = L.begin();
 if ((m==T.end()) != (p==L.end())) return false;
 if (m==T.end()) return true;
 if (*m != *p) return false;
 p = L.erase(p);

 tree<int>::iterator c = m.lchild();
 while (c!=T.end() && p!=L.end()) 
  if (!check_ordprev(T,c++,L)) return false;
 
 if (c!=T.end()) return false;
 return true;
}

bool check_ordprev(tree<int> &T, list<int> &L) {
 if (!check_ordprev(T,T.begin(),L)) return false;
 return L.begin()==L.end();
}

// -------------------------------------------------------------------
bool check_ord(tree<int> &T,
        tree<int>::iterator m,
        list<int> &Lprev,list<int>::iterator &pprev,
        list<int> &Lpost,list<int>::iterator &ppost) {
 if ((m==T.end()) != (pprev==Lprev.end())) return false;
 if ((m==T.end()) != (ppost==Lpost.end())) return false;

 if (m==T.end()) return true;
 printf("*m %d, *pprev %d\n",*m,*pprev);
 if (*m != *pprev) return false;

 tree<int>::iterator c = m.lchild(); 
 pprev++;
 while (c!=T.end() && pprev!=Lprev.end() && ppost!=Lpost.end()) {
  if (!check_ord(T,c++,Lprev,pprev,Lpost,ppost)) return false;
 }
 
 printf("*m %d, *ppost %d\n",*m,*ppost);

 if (c!=T.end()) return false;
 if (*m != *ppost) return false;
 ppost++;

 return true;
}

bool check_ord(tree<int> &T, list<int> &Lprev,
        list<int> &Lpost) {
 list<int>::iterator 
  pprev=Lprev.begin(),
  ppost=Lpost.begin();
 if (!check_ord(T,T.begin(),Lprev,pprev,Lpost,ppost)) return false;
 return (pprev==Lprev.end()) && (ppost==Lpost.end());
}

//---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>
tree<int>::iterator max_son_list(tree<int> &T,tree<int>::iterator n,
                 int &nsons) {
 nsons=0;
 if (n==T.end()) return T.end();
 tree<int>::iterator c = n.lchild();
 if (c==T.end()) return n;
 tree<int>::iterator q;
 int nsonsn = 0;
 while (c!=T.end()) {
  int nsonsc;
  tree<int>::iterator qc
   = max_son_list(T,c,nsonsc);
  if (nsonsc>nsons) {
   nsons = nsonsc;
   q = qc;
  }
  nsonsn++;
  c++;
 }
 if (nsonsn>nsons) {
  nsons = nsonsn;
  q = n;
 } 
 return q;
}

tree<int>::iterator max_son_list(tree<int> &T,int &nsons) {
 return max_son_list(T,T.begin(),nsons);
}

// -------------------------------------------------------------------
int main2() {
 tree<int> A;
 list<int> L;
 int N=6;
 for (int j=0; j<30; j++) {
  A.clear();
  make_random_tree(A,N,2);
  
  cout << "-----------\nA: " << endl;
  print_tree(A);
  cout << "todos pares? > " 
	 << (todos_pares(A) ? "si" : "no") << endl;
  cout << "algun par? > " 
	 << (algun_par(A) ? "si" : "no") << endl;
  for (int j=0; j<=N; j++)
   cout << "nodos con *n==" << j
	  << ":  " << nodos_n(A,j) << endl;
  for (int j=0; j<=N; j++)
   cout << "nodos con *n>=" << j
	  << ":  " << nodos_mayores_que(A,j) << endl;

  longest_path(A,L);
  cout << "longest path: ";
  printl(L);

  longest_path2(A,L);
  cout << "longest path 2: ";
  printl(L);

  path_of_largest(A,L);
  cout << "path of largest: ";
  printl(L);

 }
 cout << endl ;

 cout << "Construir el arbol (3 (4 5 6) (7 8 9))\n";
 tree<int> T;
 tree<int>::iterator p;
 p = T.insert(T.begin(),3);
 p = T.insert(p.lchild(),4);
 p = T.insert(p.lchild(),5);
 p = T.insert(p.right(),6);

 p = T.begin().lchild().right();
 p = T.insert(p,7);
 p = T.insert(p.lchild(),8);
 p = T.insert(p.right(),9);
 print_tree(T);

 cout << "Inserta en nivel 2, 10 antes del 9: (3 (4 5 6) (7 8 10 9))\n";
 p = T.begin().lchild().right().lchild().right();
 p = T.insert(p,10);
 print_tree(T);

 T.lisp_print();
 list<int> Lprev,Lpost;
 int vlprev[] = {3,4,5,6,7,8,10,9,-1};
 int vlpost[] = {5,6,4,8,10,9,7,3,-1};
 insertl(Lprev,vlprev,-1);
 insertl(Lpost,vlpost,-1);

 cout << "L == ordprev(A) ? " << check_ordprev(T,Lprev) << endl;
 
 Lprev.clear();
 insertl(Lprev,vlprev,-1);
 cout << "Lprev == ordprev(A) && Lpost == ordpost(A) && " 
    << check_ord(T,Lprev,Lpost) << endl;

 return 0 ;
}

//---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>---:---<*>
int main3() {
 tree<int> A;
 make_random_tree(A,100,3);
 // A.lisp_print();
 print_tree(A);
 int maxsons;
 tree<int>::iterator n = max_son_list(A,maxsons);
 printf("\nmaxsons %d, node %d\n",maxsons,*n);
 return 0;
}

Generated by GNU Enscript 1.6.6.